Vaskela Vaskelan-Raajun kansakoulu Kaihoniemen perikunta Jaakko Välijärvi Heikki Koskinen Konsta Koskinen Paavo Rantalan perikunta Ville Jokiranta Juho Jokiranta Nikolai ja Michael Terola Aleksanter Taskinen Juho Taskisen perikunta Anne Jäske ja Johannes Koskinen nuorempi Anne Jäsken perikunta Juho Paussu Simo Koskivaara (setä Simo) Ville Koskivaara Juho Leppälehto (Mikkilän perikunta) Paavo Ap. Laurila (Mikkilän mökki) Mikko Ylipuro Maria Lydvikov ja Anna Trofimof (K. Läpikiven mökki) Juho Pitkänen Kaapre Läpikivi Simo Koskivaara nuorempi Juho Alvila Juho Peltolan perikunta Juho Koskisen perikunta Mikko Rekkonen Matti Koskivaara Suvimäen perikunta Heikki Heimonen Vasili Laurila Mikael Heimosen perikunta Heikki Laurila (Emil Laurilan talo) Vasili Sidorof Nikolai Sidorof Vasili Stepanof (Larin Parasken poika) Antti Lahtinen
KIERRÄN VASKELUA TALO TALOLTA 1930-LUVU PUOLVÄLI PAIKKEIL
Jussi Laurila

Johannes, kutsumanimeltään Jussi Laurila, on syntynyt vuonna 1921.
Vaskela- ja Metsäpirtti-aktiivina hän on mm. kirjoittanut runsaasti kotiseudustaan, rakentanut kolme Vaskelan kylän pienoismallia
sekä koonnut ja järjestänyt Metsäpirtti-aiheisen valokuvanäyttelyn.
Jussin kiertokävely etenee talo talolta viimeisimmän,
vuoden 1986 pienoismallinsa teitä ja kujasia.

”Lähen matkua yhten kauniin kevätkesä uamun Tuussinaoja sillalt. Apun muistelimises miul on oma rakentammain kylä pienoismalli. Rakennukset uon sijottant paikoillie oma muisti mukkua. Vaikijua se ensiks vähä ol ko tuota aikua on siint kulunt yl 45 vuotta ko niä talot ja muut rakennukser olliit olemas. Kyl täs nyt sit on joka taloryhmä ja kaik erilliset rakennukset heinäsarajii myöte. Montua aittua tai muita pieniikiä pömpellöi ei mielestäi puutu. Näi ovat tovenniet nekkii entist Vaskela kylälöist, kutka ovat tämän nähniet. Kuva täst pienoismallist on liitetty keral ja talot on numeroitu. |X|

Sit vua matkua alus mainitult Tuussinaoja sillalt Jeskase luont, tämä Jeskase talo on Rauvu pitäjä puolel. Ensimäiseks on parisuametri piäs oikijapuol tietä Vaskela-Raaju kansakoulu (1) ulkorakennuksinnie. Koulul ei näyt mittiä liikettä, opettajatki ovat vissi lähteniet kesälomal. |X|

Vastapiätä kouluu muantie toisel puolel on Kaihonieme talo (2). Eino on lähölliä ajamua lehmii Höröhakkua, aijatul metsälaitumel Suvanno rantua. Jokkuu toine poika valjastua hevosta telekoi, nel pyöräsii kärrilöihe ettie. Naisii ei näy kartanomual kettiä. |X|

Jatkan matkua ja koht onnoi samal puolel tietä tie piä ies, sitä myöte piäsyö laivarykil, laituril. Ryki on iha Taipaliejuoje alkupiäs. Täl rykil laiva - Saimaa 1 - ain yöpyy ja uamusil viije aikua se lähtyö Kiv’niemie. Se kulkuo joka päivä sitä vällii. Iltasil viije kuuve mais se tulloo takasii yöks rykil. |X|

Nyt kulen ettiepäi yhen kolmesattua metrii ja uonkii jo Välijärve Juako talo kohal (3). Se on oikijalpulel tietä. Juokko näkkyy valjastua hevosta ves’tynnyri ettie, ja onha sen tynnyri al pyörätkii ja aisat. Heil on ajoves, ko ei suaniet sellaista kaivua, mihi ois tult kunnollista vettä. Ves on ajettava Taipaliejuojest, sin on matkua n. 150 metrii muantie toisel puolel. Emäntä Nasto näkkyy touhuta liäväl, navetal, kanteluo alusolkiloi lehmil. |X|

Matka jatkuu, kiirettä en pijä ko kerra nyt on aurikoine ja lämmi sää. Kohta uonkii Vaskela kujasii, kylätie kohal, mikä kulkuo kylä halk. Vastakkaisel puolel on pientie, mikä viep Vaskelakosel. En malta olla menemättä kose rannal, katsokua ja kuuntelemmua kose kuohuloi ja pauhinua. Niitä kuohuloi kunnioittua ja tavallua pelkiäkii, onha kosk vient mone kyläläise henkenkii. |X|

Sit tulen takasii muantiel ja lähen tallustelemua Pölläkolkal päi, par kolmesattua metrii ko kulen ni uonkii jo Koskise Heiki (4) rakennusryhmä kohal. Heikki katseluo polkupyöräjiä, vissii on lähölliä kunna asjoi hoitamua. Eino poika korjailuo jottai ajopelilöi kärrisarraimes, kalustovajas. Emäntiä ei näy, hiä on vissi tupatöis. |X|

Kauvua en siin ihmettele, jatkan matkantekkua ja kohtu on Koskise Kosti (5) kujasii kohal. Siel kujasii piäs on heijä talo, iha likkiel Vaskelakose rantua. Jokkuu pojist, oiskoha Heikki, näkkyy mänevä kosel päi. Maikki ja Lyyti touhuvuat karjakeittiöl, taituat olla pyykil. |X|

Kulen hiljaksie parsattuametrii ettiepäi. Siin on tie oikial puolel Rantala Puavo (6) perillissii kot. Liisa emäntä tullo aitalt päi jauhokopsa kans, oiskoha leiväpaisto mieles. Ville poika näkkyy tehhä kärrilöi uusii aisoi. Reino on lähtent kalloi kaupak. Niitä hyö pyytiät pitkäl siima liha Vaskelakose alapuolelt. |X|

Ko lähen liikkiel ni kohtu onkii Rohkola kujasii kohal, vähä matka piäs kujasii varrel on sit Jokiranna Ville (7) talo. Siel Alekka näkkyy tehhä sementtikirpitsöi tiilii vart. Aune emäntä näkkyy olla vaskoi juottamas. |X|

Ei tarvitse ottua montua kymment askelta ko tuas on tiile teko käynnis. Jokiranna Juho (8) pojat Nikolai ja Puavo tekkyöt siin melkei muantie laijas saunakirpitsöi savitiilii. Kartanol täst ei oikei näy, jot en tiije onk siel mitä liikettä. |X|

Samal puolel tietä on Terolan (9) talo. Mikko valjastua hevosta, ovat vissii lähös Miihkali kans Koisillal uuvismua tekkuo. Veikko ja Rauha ovat paimenes muantie toisel puolel. |X|

Ko kävelen tuas par sattua metrii ettiepäi ni onkii ies jyrkkä tie mutka ja mutkas melkei tiel suur kiv. Tiä mutkan kohta on vanhoi kartois olt Pölläniem, paikka mihi perimätietoloi mukkua tulliiy Vaskela suvu ensimmäist asukkuat, suure jalava juurel asettuit asummua. Sit kohta tämä mutka yakan samal puolel tietä on Aleksanter Taskise (10) talo. Saska ja emäntiänsä Mari ovat lähös johokii peltotöihi. Ovat jo asettunniet istumua kärrilöihi, mis näkkyy olla jottai työkaluloikii. |X|

Viel ko kulen piene päykä tietä myöte ettiepäi ni tulen Taskise Mari (11) asunno kohal. Nyt uon teht matkua jo pari kilomtrii ja on jo hiuka hiki ko aurinko nii mukavast lämmittiä. Piätänkii poiketa Mari tuppua vähä huiluamua ja tarinoimua. Onha tiä sellane paikka mis kylä nuoret usjast kokkuontuut yhtie syksy- ja talv’iltoin. Mar on iha yksinniä koton, poika Toivo on paimenes ja tytöt Ester ja Helmi männiet johokii töihe. |X|

Kauva en malta talos viipyy, jatkan matkua muantietä myöte. Seuraavat kolme talluo soppiitkii sit parisuanmetrii matkal. Oikial puolel on ensiks Anna Jäske (12) rakennukset, mis assuu myös vävy Jussi Koskine perreinie. Jussi siin kartanol katseluo pyöräjiä, luultavast on lähölliä kaupal Koselua. Talo emäntä Anni kantua ämpärii liäväl päi, taitua viijä sijal ruokua. |X|

Antti Jäsken perikunna (13) rakennusryhmä on sit iha siin vieres. Isännyyttä pitänyö äit Mar, tytöt Anni ja Mar lienyöt jossai miehii töis, talos ko ei miestä uo. |X|

Nyt piäsenkii muantie varrel viimise talo kohal Vaskelas. Talo Juho Paussun (14), Paussu kartanol niän ainovastua ko Anni emäntä pujahtua tuppua. |X|

Mut viel meinasin unehuttua kaks paikkua muantien toiselt puolelt. Taskise Saska vastapiätä tie toisel puolel on Simo Koskivaara (15) vanhemp, setä Simo mökki. |X|

Vähä etempän tiest on Ville Koskivaara (16) talo. Ville näkkyy pumputa polkupyörähie ilmua, lähtyö hiäkii vissii Koselua. Nämä kaks viimiseks mainittuu kuuluit Sakkola pitäjiä, mut katsottii vaskeloisiks, ko olliit suurema ajan asuniet Vaskela kylä keskustas, Koskivaara talos. |X|

Nyt loppu miu matkatekkoin muantietä myöte. Oikasenkii peltoloi poikki Tiikkenä kolkal. Ko kävelen puol kilometrii pello piennarta myöten i uonkii Juho Leppälehto (17) kartanol. Isäntä Jussi on ulkon kärrisaraja ies ja viilua lapijua teräväks, sannua olevuasa mänölliä kesanno ojjii puhastammua hei poikii kans, Pojat on männiet jo ieltäpäi. Emäntä syöttelyö sikkoi lieväl. |X|

Miän nyt Vaskela kujasil, vasemmal kiäl jäi Olkose talo ja etempän on Litmasen Aapron. Nämä kuuluut jo Lapanaisii kylliä, niiko Hytiahokii. Hytiaho ol kesä aikan Vaskela ja Lapanaisii nuoriso ’urheilukenttä’. Joskus pittiit ahol kalenoi, nurkkatansiloi. Juhannuskokko taas ol jokkessäine tapahtuma. |X|

Mie jatkan matkua kylä keskustua päi. Ko lähen liikkiel ni kohta on oikijal puolel Mikkilä talo (18). Siin assuu nyt Laurila Paavo Paloniemest. Puavon vaimo Olga näkkyy olla koppolmual, kasvimual kitkemäs, muita ei kartanol näy. |X|

Toisel puolel kujasii on Mikkilä mökki (19), siin assuu nykyjiä Ylipuro Mikko perreinie. Täl kulmal ol oikijastua ainova paikka Vaskelas, mis kasvo luonnonpuita lepikkuo, Tiikkenä lepikko. |X|

Sit ko kävelen parsattua metrii ettiepäi ni oikijal puolel vähä matka piäs kujasist on Paavola talo (20). Talluo asustuat siskokset Maria Lydvikov lapsinnie ja Anna Trofimoff. Mar syöttelyö sikkoi ja juotteluo lampaita. Annikki on koppolmual. |X|

Piene matka piäs samal puolel kujasii on Kauri Läpikiven (21) mökki. Mökis assuu suutar Juho Pitkänen. Mie pistäin kaima Jussin luoks tarinoimua ja vähä huiluamua. Jussi istuu suutaripallil ja korjailuo jonkuu suappaita. Kauva en malta hne luonua olla, oha enemmä ko kolmaisosa kyläst viel kulkematta. |X|

Tulen kujasil ja kohta toiselpuolel kujasii on Kauri Läpikiven (22) rakennusryhmä. Kauri itse näkkyy olla halkoloi pinnuomas halkosarraime luon ja tekkyökii oikei mallipinnuo, kyl on halot ojennukses, pino on ko piironk! Heikki on valjastant Virkun telekoi ettie, lienyö lähös myllyy. Maikki männyö saunalt liäväl päi ja kummaskii kiäjes on ämpär. |X|

Kierros jatkuu. Sit ko uon lipant, kävelt kolmesattua metriin i uon Koskivaara Simo (23) kohal, entine Pitkälä. Simo on lähössiä suojeluskunna paikallispiällikö luoks asjoil. Mar’mummo likottua, hoitaa lapsii kartanol, Helena viep vasikoil heinii hakkua, aitauksie. |X|

Matka jatkuu ja kohta uon Alvila Juho (24) kohal, se on kujasii vasemalpuolel niiko kaks iellistäkkii ja kaks seuruavuakii talluo. Jussi männyö hevose kans pellol päi. Mar on luultavast tupatöis. Jokkuu lapsist on näköjiä pellol paimenes. |X|

Seuruava talo on Juho Peltolan (25). Rakennusryhmä on vähä syrjäs kujasist. Tyttäret Maikki Ja Helena sekä minja Vieno Ovatkii pyykil. Miehii ei näy, lienyöt männiet peltotöihi. |X|

Tuas sataviiskymment metrii ettiepäi on Juho Koskisen (26) talo. Väinö näköjiä laittua muassii, vaseliinii teleka akselloihi, nelipyöräkärrilöihe. Anni emäntä männyö saunal päi, oiskoha hänelkii pyykkipäivä. |X|

Nyt pittää välil männä jo kujasii toisel puolel, siint lähtyöt iha pienet kujast, niihe piäs on Mikko Rekkosen (27) asustama talo. Mikko on tuos pellol, ko hevone on siin vuojas – vuoja on nuora kiinnitystappi – ja Mikko muuttamas sitä uutie paikkua. Kartanol ast mie en tiält kujasilt niä, jot mitä siel tapahtuu. |X|

Piene matka piäst tulluo ettie melko jyrkkä tien mutka, mist lähtyöt kujast oikial sekä vasemal. Tiä vasemal mänevä onkii jatkuo näil kyläkujasil. Mie kiännyn nyt kuitekii oikijal, Rohkola kujasil. Vaijua kahesua metri piäst uon sit Koskivaara Matin (28) kartanol. Matti on lähtent renki kans kesannol töihe, Veera on lapsii kans tuva ies hiekkaläjäl. |X|

Kujast jatkuut ettiepäi, mut mie kiännyn takasii sinpäi, mist tuano tulin. Kyläkujasil ko piäsen ni uon kohta Suvimäen (29) kohal, rakennusryhmä on oikijal puolel miu kulkusuuntahei nähe. Mikko ja Juho ovat aitas, taituat varustua huomiseks myllykuormua. Aune näyttiä ruoputella ruusuloi ympäryksii. |X|

Nyt jätänkii tiänpuole kujast ja lähen kulkemua kujasii toista puolta. Melkei vastapiätä Suvimäkki on Heikki Heimosen (30) talo. Hiä on parisniekka, teurstaja-lihanvälittäjä, näkkyy olla parraillua ammattitöis. |X|

Nyt ko miän Heimola kujasii viiskymment metriin i uon Vasili Laurilan (31), siis kottiin, kohal. Isä Vassa näkkyy olla nurmel peho vieres murkinalevol – ruokalevol- ja mamma Mar syöttelyö sikkoi ja kuuluu komentua Laurii viemiä vasikoil juotavua vasikkahakkua. Hessa ruopii koppolis jottai kasvipenkkilöi. |X|

Jatkan matkua viel Heimola kujasii myöt ja uonkii toises Heimoses (32), Heimosen Mikaelin perillisil. Ville ja Jussi ovat liävä kattuo korjuamas. Maikki näkkyy männä kaivolt tuval päi ves ämpäri kans. |X|

Tulen takasii smmoi kujasii kottiin kohal ja miän meijä kartanomua kautta Leskelä kjasil. Niihe kujasii piäs on sit kummiin Heikki Laurilan (33) talo. Heikki-kummiin on lähtent hevose kans Niemel töihe. Armas on vissii mänt pyöräl jo ennempiä. Sievi ruoputtelluo sihtarlaispehkoloi ympäryksii. Nyt pitänyö vähä oikasta ja männä tuost Heiki pello poikki. |X|

Piäsen suorua Vasili Sidorofin (34) pihal, Vasu puhistelluo kiessilöi ens pyhäks kirkkuo männyö varte. Emäntä syöttelyö sikkua ja lampaita. Lähen Vasulan kujasii kyläkujasil päi. |X|

Koht siin vasemmal on Nikolai Siderofin (35) talo, mis hiä assuu Anni vaimonsa kans. Kola näkkyy mänevä Lahekujasii hevose kans ja laulu kuuluu, niiko tavallisesta in sillo ko on hevose kans liikkiel. |X|

Iha tuos kujasii toisel puolel on Lari Paraske poja Vasili Stepanofin (36) mökki, siin assuu Vasun sisar Nati, Nadesda. |X|

Mian nyt loppumatkan peltoloi pokki, vaik piäsishä siint Lahekujsii myötekii. Olisiks neljäsattua metrii peltoloi myöt ko tulen matkain viimisie kohtiehe. Tämä on Antti Lahtisen (37) talo. Antti kaiveluo lapija kans jottai tuol pellol, Oute-tät männyö puol juoksuu ämpärit käsis niinko muullonkii. Jussi näkkyy paikata saraja kattua Laheharjul. |X|

Näi mie sain tiän kyläkierroksein tehtyy. Puol päiviä siin mänkii, käi väsyttämmiä. Jatkakua kuka jaksatta.” |X|